Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

↓ sidens fod → Introduktion til Anton Bruckner

Anton Bruckner
(1824-1896)

Samlede udgaver

© Peter Ryom

I Bruckners samtid blev hans symfonier og en række vokalværker udgivet i partitur, der i en årrække efter hans død blev anvendt til opførelser. Der var imidlertid i flere tilfælde tale om fremmede bearbejdelser, der i vekslende grad adskilte sig fra Bruckners egne versioner. Ved en koncertopførelse i 1932 af symfoni nr. 9 først i Ferdinand Löwes groft forvanskede version fra 1903 og umiddelbart derefter i den originale version blev forskellen mellem uægte og ægte åbenlys. Det stod klart, at de oprindelige udformninger af hans værker skulle have den absolutte forrang, og det blev besluttet at udgive dem efter videnskabelige, kildekritiske principper. Til formålet blev der oprettet et forlag i Wien, Musikwissenschaftlicher Verlag. På grund af de politiske forhold i 1930'ernes Tyskland og Østrig blev det overført til Leipzig, men efter slutningen på Anden Verdenskrig fik forlaget igen sæde i den østrigske hovedstad. Forlaget har siden 1934 stået for udgivelsen af Bruckners kompositioner, der indgår i tre serier. De omfatter såkaldte Originalfassungen, som er fællesbetegnelsen for Bruckners egne versioner, både de oprindelige og hans senere ændringer, til forskel fra de fremmede bearbejdelser. I listerne nedenfor anføres navnede på udgiverne af symfonierne, fordi de ofte indgår i indspilningernes oplysninger om det anvendte nodemateriale (se en mere detaljeret oversigt her).

I. Sämtliche Werke. Kritische Gesamtausgabe

Titelblad

I den første serie blev værkerne udgivet under ledelse af Robert Haas (1886-1960). Der udkom ni bind med symfonier (årstallene er citeret efter Hans Hubert Schönzelers monografi, s. 107; tallene i parentes fremgår af de eksemplarer, som det har været muligt at få indblik i):

 • Symfoni nr. 1, c-mol, »Linzer Fassung«, Haas, 1934 (© 1939 [sic], forord dateret 1937), indeholder versionen fra 1877
 • Symfoni nr. 1, c-mol, Wiener Fassung, Haas, 1934
 • Symfoni nr. 2, c-mol, Haas, 1938 (© 1938, forord dateret 1938)
 • Symfoni nr. 4, Es-dur, 2. Fassung, Haas, 1936 (© 1936, forord dateret 1936) og med ændringer 1944
 • Symfoni nr. 5, B-dur, Haas, 1936 (© 1935 [sic], forord dateret 1937)
 • Symfoni nr. 6, A-dur, Haas, 1935
 • Symfoni nr. 7, E-dur, Haas, 1944
 • Symfoni nr. 8, c-mol, Haas, 1935 (©, 1939, intet forord?), udgaven er en blanding af de to versioner
 • Symfoni nr. 9, d-mol, Alfred Orel, 1934 (© 1934, forord ikke dateret)
 • Messe nr. 3, f-mol, Haas, 1944

Udgivelsen af symfoni nr. 3, d-mol, som Bruckner tilegnede Richard Wagner, var forberedt, men blev ikke ført til ende.

II. Neue Gesamtausgabe (NGA)

Titelblad

På grund af sine nazistiske sympatier blev Robert Haas i 1945 afløst af Leopold Nowak (1904-1991), der stod for den anden serie, forkortet til NGA. Den blev efter hans død videreført af blandt andre William Carragan, Benjamin M. Korstvedt, Benjamin Gunnar Cohrs og Günter Brosche:

 • Bind I/1: Symfoni nr. 1, c-mol, »Fassung 1866 (Linzer Fassung)«, Nowak, 1953, indeholder versionen fra 1877 (den oprindelige version fra 1866 er ikke udgivet i NGA)
 • Bind I/2: symfoni nr. 1, c-mol, Fassung 1890/91 (Wiener Fassung), Brosche, 1980
 • Bind II: Symfoni nr. 2, c-mol, Nowak, 1965, udgaven er en blanding af de to versioner
 • Bind II/1: Symfoni nr. 2, c-mol, Fassung 1872, Carragan, 2005
 • Bind II/2: Symfoni nr. 2, c-mol, Fassung 1877, Carragan, 2007
 • Bind III/1: Symfoni nr 3, d-mol, Fassung 1873, Nowak, 1977
 • Tillæg til bind III/1: Symfoni nr. 3, d-mol, Adagio 1876, Nowak, 1980
 • Bind III/2: Symfoni nr. 3, d-mol, Fassung 1877, Nowak, 1981
 • Bind III/3: Symfoni nr. 3, d-mol, Fassung 1889, Nowak, 1959
 • Bind IV/1: Symfoni nr. 4, Es-dur, Fassung 1874, Nowak, 1975
 • Bind IV/2: Symfoni nr. 4, Es-dur, Fassung 1878/80, Nowak, 1953
 • Tillæg til bind IV/2: Symfoni nr. 4, Es-dur, Finale 1878, Nowak, 1981
 • Bind IV/3: Symfoni nr. 4, Es-dur, Fassung 1887-88, Korstvedt, 2004/2006
 • Bind V: Symfoni nr. 5, B-dur, Nowak, 1951
 • Bind VI: Symfoni nr. 6, A-dur, Nowak, 1952
 • Bind VII: Symfoni nr. 7, E-dur, Nowak, 1954
 • Bind VIII/1: Symfoni nr. 8, c-mol, Fassung 1887, Nowak, 1972, udgaven er en blanding af de to versioner
 • Bind VIII/2: Symfoni nr. 8, c-mol, Fassung 1890, Nowak, 1955
 • Bind IX: Symfoni nr. 9, d-mol, Nowak, 1951
 • Bind X: Symfoni, f-mol, Fassung 1863, Nowak, 1973
 • Bind XI: Symfoni »Nullte«, d-mol, »Fassung von 1869«, Nowak, 1968

 • Bind XII/1: Rondo, c-mol, for strygekvartet
 • Bind XII/2: Tohændige klaverværker
 • Bind XII/3: Firehændige klaverværker
 • Bind XII/4: Fire orkesterstykker
 • Bind XII/5: Ouverture, g-mol
 • Bind XII/6: Orgelværker
 • Bind XII/7: Abendklänge for violin og klaver
 • Bind XII/8: Marsch, Es-dur, for blæseinstrumenter
 • Bind XIII/1: Strygekvartet, c-mol
 • Bind XIII/2: Strygekvintet, F-dur, og Intermezzo for strygekvintet, d-mol
 • Bind XIV: Requiem, d-mol
 • Bind XV: Missa solemnis, b-mol
 • Bind XVI: Messe nr. 1, d-mol
 • Bind XVII/1: Messe nr. 2, e-mol, Fassung 1866
 • Bind XVII/2: Messe nr. 2, e-mol, Fassung von 1882
 • Bind XVIII: Messe nr. 3, f-mol, Nowak 1960, Hawshaw 2005
 • Bind XIX: Te Deum
 • Bind XX/1: Psalm 114
 • Bind XX/2: Psalm 22
 • Bind XX/3: Magnificat
 • Bind XX/4: Psalm 116
 • Bind XX/5: Psalm 112
 • Bind XX/6: Psalm 150
 • Bind XXI: Mindre kirkemusikalske vokalværker
 • Bind XXII/1-5: Navnedagskantater
 • Bind XXII/6: Fest-Kantate
 • Bind XXII/7: Germanenzug
 • Bind XXII/8: Helgoland
 • Bind XXIII/1: Lieder
 • Bind XXIII/2: Verdslige korværker

 • Bind XXIV/1: Breve 1852-1886
 • Bind XXIV/2: Breve 1887-1896

NGA-udgaven er i almindelighed blevet betragtet som autoritet, men den er ikke fejlfri. Af symfoni nr. 1, der blev komponeret i Linz i 1866, revideret med hensyn til periodiseringen i 1877 i Wien og endelig omarbejdet i 1891, ligeledes i Wien, omfatter udgaven to bind, hvoraf det første, udgivet i 1953 af Leopold Nowak efter Robert Haas' udgave fra 1937, betegnes som »Fassung 1866« og »Linzer Fassung«, men det er misvisende, fordi udgaven omfatter ændringerne fra 1877, og den er blevet anvendt til adskillige indspilninger med de forkerte benævnelser. Det andet bind, udgivet i 1980 af Günter Brosche, omfatter den sidste version, der betegnes som henholsvis »Fassung 1890/91« og »Wiener Fassung«. Den oprindelige version fra 1866 indgår dermed hverken i Haas-udgaven eller i NGA. Ligeledes er dennes behandling af symfoni nr. 2 problematisk. Mens Robert Haas i 1938 udgav symfonien angiveligt i den første version fra 1872, valgte Leopold Nowak i sin udgave fra 1965 at gengive den anden version fra 1877, men begge udgaver er en blanding af de to versioner, hvilket ikke alene strider mod kravet om nøjagtighed, men også har givet anledning til misforståelser. I konsekvens heraf blev symfonien genudgivet i to versioner af William Carragan i henholdsvis 2005 og 2007, men hans udgave af den første er der grund til at sætte spørgsmålstegn ved, fordi rækkefølgen af de to midtersatser er ombyttet (Scherzo, Adagio), hvad der ikke er belæg for i kilderne.

III. Neue Anton Bruckner Gesamtausgabe (NBG)

I 2016 indledte Musikwissenschaftlicher Verlag udgivelsen af ny serie, Neue Anton Bruckner Gesamtausgabe (NBG), der ledes af en gruppe med Paul Hawkshaw, Benjamin M. Korstvedt, Thomas Leibnizt, Thomas Röder og andre Bruckner-specialister som medlemmer. Udgaven skal udnytte de seneste forskningsresultater, inddrage alle tilgængelige kilder og hvert bind forsynes med et udførligt kritisk apparat. Udgaven skal efter planen omfatte alle symfonier i forskellige versioner. Disse oplyses at være defineret ud fra historiske hændelser (Ereignisse, occurrences), der markerer afslutningen på en arbejdsproces: en opførelse, en udgivelse eller en dedikation. Blandt andet derved adskiller den nye udgave sig fra forgængeren, der ikke synes at have fastsat retningslinjer for, hvornår der foreligger en ny og selvstændig version. Det nævnte kriterium betyder på den anden side, at nogle af de versioner, der indgår i NGA, ikke bliver omfattet af NBG, herunder eksempelvis Bruckners oprindelige udformning af symfoni nr. 4, der erstattes af en senere version (se nedenfor). Den ældre udgave kan således ikke betragtes som forældet, men udgør i nogle tilfælde et supplement til den nye. Desuden udgives symfonierne heri som direktionspartiturer i stort format og beklageligvis ikke i almindeligt tilgængelige studiepartiturer som ved de to ældre udgaver, der har været til stor nytte for Bruckner-forskningen og for interesserede i almindelighed.

I henhold til forlagets katalog er følgende udgivet:

 • Symfoni nr. 1, c-mol, version 1868, Thomas Röder (2016)
 • Symfoni nr. 4, Es-dur, version 1878-80, Benjamin M. Korstvedt (2019)
 • Symfoni nr. 8, c-mol, version 1887, Paul Hawkshaw (2022)

Desuden har forlaget udgivet blandt andet symfoni nr. 4, Es-dur, version 1876 (?), Benjamin M. Korstvedt (ukendt år). Der henvises i øvrigt til oversigten over indspilninger med Markus Poschner.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Diverse Anton Bruckner

14. april 2024