Mosaik

»MusikMosaik«

Mosaik
 

→ Artikler ↓ sidens fod

Betydningen af forkortelsen RV
© Dr. phil. Peter Ryom

Der synes at være opstået usikkerhed om betydningen af bogstaverne RV, der anvendes i de forskellige fortegnelser over Vivaldis værker, som jeg har udgivet i årenes løb. Det fremgår blandt andet af dette udsagn:

Unsually, the 'Répertoire Vivaldien' (this is the true meaning of the prefix 'RV' — not 'Ryom-Verzeichnis', as one might have imagined by analogy with the Köchel Mozart catalogue) was put into the public domain piecemeal [...]

Sådan skrev Michael Talbot i bogen The Vivaldi Compendium (The Boydell Press, Woodbridge 2011, s. 159), men hans forsøg på at sætte tingene på plads har den beklagelige skavank, at hans forklaring er både opdigtet og usand. F.eks. har jeg aldrig selv anvendt titlen 'Répertoire Vivaldien' til nogen af fortegnelserne.

Siden udgivelsen af Talbots bog har jeg forsøgt at rette hans fejltagelser ved at opfordre redaktionen af det italienske Vivaldi-instituts årsskrift, Studi Vivaldiani, til at offentliggøre en notits om de faktiske forhold til oplysning for Vivaldi-forskere og andre, der arbejder med Vivaldis musik. Dette har imidlertid hidtil været forgæves, hvorfor jeg finder det på sin plads her på stedet at gøre rede for betydningen af forkortelsen.

Min oprindelige plan var at udgive en omfattende tematisk fortegnelse over alle musikværker, der er overleveret under Vivaldis navn. Efter forbillede af bl.a. Köchels Mozart-katalog skulle den omfatte dels en nummerering af værkerne, der muliggjorde en entydig identifikation af dem, dels et antal oplysninger af både bibliografisk, historisk og praktisk art om hver enkelt komposition.

Det var ikke muligt at opstille værkerne i en kronologisk orden (som f.eks. i Köchel-fortegnelsen), hvorfor det var nødvendigt at anlægge Vivaldi-fortegnelsen systematisk, hvilket blev gennemført med udgangspunkt i bl.a. besætningernes omfang, instrumenternes art, tonearter, taktarter, sangteksternes beskaffenhed osv. Desuden blev uægte og tvivlsomme værker opstillet efter samme principper og samlet i et selvstændigt tillæg.

Da arbejdet med opstillingen af rækkefølgen var tilendebragt, blev værkerne forsynet med både systematiske numre, der angav deres placering i den systematiske orden, og fortløbende numre, der skulle tjene som henvisning til fortegnelsens oplysninger (f.eks. betegner nr. 269 »Foråret« fra 'De fire årstider'). Den fortløbende nummerering omfattede oprindeligt tallene fra 1 til 750.

Som arbejdsredskab til eget brug fremstillede jeg en kortfattet fortegnelse, der omfattede de nævnte numre, værktitler og andre relevante oplysninger foruden de nødvendige incipits. Det skal tilføjes, at de forlag, som jeg havde henvendt mig til med henblik på udgivelsen af den komplette fortegnelse, havde forholdt sig afvisende.

I 1971 deltog jeg i et Vivaldi-kollokvium, arrangeret af bl.a. professor Rudolf Eller fra universitetet i Rostock, som jeg i flere år havde haft kontakt med omkring Vivaldi-forskningen. Mødet fandt sted i Sächsische Landesbibliothek i Dresden. Jeg havde medbragt den omtalte kortfattede fortegnelse, der gik bordet rundt, og blandt deltagerne var der enighed om, at den burde udgives som en forløber for den komplette udgave. Til stede var bl.a. en repræsentant for Deutscher Verlag für Musik i Leipzig, der på stedet gav sit tilsagn om at lade den trykke og udgive.

I forbindelse med udarbejdelsen af det manuskript, der skulle sendes til Leipzig, fik jeg lejlighed til at drøfte mange enkeltheder med professor Eller. Et af de emner, som vi overvejede i fællesskab, var spørgsmålet om, hvilken korttitel fortegnelsen skulle betegnes med og dermed hvilken forkortelse for den, der skulle anvendes.

Valget stod mellem to muligheder: Vivaldi-Werke-Verzeichnis forkortet til VWV eller Ryom-Verzeichnis forkortet til RV. Den førstnævnte, der har forbillede i bl.a. Wolfgang Schmieders Bach-Werke-Verzeichnis (BWV) og i Werner Bittingers Schütz-Werke-Verzeichnis (SWV), har det fortrin, at den er »anonym« med hensyn til forfatteren, men den ville på den anden side fremstå som den eneste fortegnelse, uanset det faktum, at andre før mig havde udgivet kataloger over Vivaldis værker (bl.a. Mario Rinaldi, Marc Pincherle og Antonio Fanna). Ganske vist var ingen af dem komplette eller fyldestgørende ud fra et praktisk og videnskabeligt synspunkt, hvad der i sig selv var begrundelse for at udarbejde en ny, men de foreliggende kataloger dannede i en vis udstrækning udgangspunkt for mit forskningsarbejde, hvorfor det ikke ville være rimeligt at se bort fra dem. Af den grund fandt professor Eller og jeg det mest hensigtsmæssigt at knytte mit navn til fortegnelsen, der blev udgivet i 1974 med titlen Verzeichnis der Werke Antonio Vivaldis (RV) Kleine Ausgabe. RV var — og er — først og fremmest forkortelsen for Ryom-Verzeichnis.

I øvrigt bestemte jeg, at hvert af de fortløbende numre skulle omfatte bogstaverne RV; atså ikke 269, men RV 269. Hensigten var at undgå de vilkårlige forkortelser, der anvendes f.eks. om Köchels Mozart-katalog: K, K., KV, K.V. osv.

Manuskriptet til Kleine Ausgabe bev afsluttet i 1971, men udgivelsen af bogen blev beklageligvis forsinket, hvorfor jeg i 1973 udgav en fransksproget konkordanstabel, hvori RV-nummereringen for første gang blev offentliggjort. Allerede på det tidspunkt var jeg desuden gået i gang med at udarbejde en komplet udgave af fortegnelsen, som jeg skrev på fransk (det sprog, som jeg senere anvendte til min disputats om Vivaldis manuskripter). Som titel valgte jeg Répertoire de Œuvres d'Antonio Vivaldi (RV) for dermed at bevare forkortelsen og give den en vis mening. Også denne fortegnelse blev i øvrigt stærkt forsinket; den udkom i 1986 og omfatter kun de instrumentalværker, der kunne betragtes som ægte.

Først i 2007 udkom på musikforlaget Breitkopf & Härtel i Wiesbaden den komplette fortegnelse over Vivaldis værker, som jeg med lange og udsigtsløse afbrydelser havde arbejdet på siden 1968. Den fik titlen Antonio Vivaldi. Thematisch-systematisches Verzeichnis seiner Werke (RV). De to bogstaver er som i 1971 forkortelsen for Ryom-Verzeichnis.

↑ sidens top


Forside Komponister Artikler Værklister Publikationer Reformationen Diverse

Denne side opdateret den 30. juli 2014